ÖNEMLİ

18 Mart 2018 Pazar günü yeterli çoğunluk var ise saat 11:00 de açılış yapılarak, gündemde yazılı 12 maddenin görüşülmesi başlar. Genel Kurul Toplantısının başlatılması Bakanlık Temsilcilerinin oluruyla olacaktır. Bu önemli toplantıya gelecek üyelerimiz, salona girişte T.C. Kimlik Numaranızın bulunduğu T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesi isteneceğinin unutulmaması rica olunur.

YÖNETİM KURULU KARARI

Odamızın 19.olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddeleriyle 07.03.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00’de Taç Düğün Salonu Haseki Sultan Mah. Haseki Cad. No:15 Haseki-Fatih-İst adresinde yapılmasına, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.03.2018 Pazar günü saat 11.00’de Taç Düğün Salonu Haseki Sultan Mah. Haseki Cad. No:15 Haseki-Fatih-İst adresinde yapılmasına, genel kurulla ilgili işlemlerin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun da belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesine, gerekli harcamaların Oda bütçesinden yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış
2.Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4.2014,2015,2016,2017 yılları dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu , Denetim Kurulu Raporu , Bilanço , Gelir ve gider hesaplarının okunması , müzakeresi kabul veya reddi
5.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
6.2018,2019,2020,2021 yılları çalışma programı ile bu program içinde yer alan eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması,görüşülmesi,kabul veya reddi.
7.Oda Başkanı,Başkan Vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama, yurt içi ve yurt dışı harcırahların ,ücretlerinin tespit edilmesi.
8.Odanın imkânları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi.
9.Birliğin muvafakati, alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar verilmesi.
10.Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
11.Oda unvan değişikliğinin görüşülmesi
12.Dilek ve Temenniler
13.Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi
14.Kapanış.

ASKIYA ÇIKIŞ TUTANAĞIASKIYA ÇIKIŞ TUTANAĞI

KONU: 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TARİH / SAAT: 18 Mart 2018 / 11:00

YER: Taç Düğün Salonu
Haseki Sultan Mahallesi, Haseki Cd. No:15, 34096 Fatih/İstanbul